วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5
จงอ่านคำถาม แล้วเลือกคำถูกที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
คำถามข้อที่1 :
1.What has four wheels?

a. bicycle

b. train

c.truck

d. van

คำถามข้อที่2 :
Sheep, goat and ........... are animals.

a. orange

b. lemon

c. horse

d. mango

คำถามข้อที่3 :
She is eating ........ orange.

a. a

b. an

c. the

c. are

คำถามข้อที่4 :
Nipa is a girl. ............. is a student.

a. She

b. He

c. Her

d. They

คำถามข้อที่5 :
ข้อใดเรียงลำดับชื่อเดือนได้ถูกต้อง

a. January, June, March

b. May, July, June

c. August, September, October

d. November, December, February

คำถามข้อที่6 :
There are ................. days in February.

a. twenty-eight

b. thirty

c. thirty-one

d. twenty-nine

คำถามข้อที่7 :
What can we find in a kitchen?

a. knives and soap

b. a bowl ad towel

c. water and powder

d. sugar and salt

คำถามข้อที่8 :
When you want some mangoes, you should go to the ............... .

a. station

b. bakerry

c. market

d. school

คำถามข้อที่9 :
A .................. is working in a post-office.

a. postman

b. policeman

c. doctor

d. teacher

คำถามข้อที่10 :
What is in your mouth?

a. an ear

b. a tongue

c. a lip

d. a chin

คำถามข้อที่11 :
You can smell with your ................. .

a. eye

b. ear

c. mouth

d. nose

คำถามข้อที่12 :
How many fingers do you have?

a. five

b. ten

c. fifteen

d. twenty

คำถามข้อที่13 :
You use it when you take a bath.

a. butter

b. soap

c. ice

d. milk

คำถามข้อที่14 :
English is big Thailand is .................. .

a. beautiful

b. thin

c. dirty

d. small

คำถามข้อที่15 :
My mother is ............... . My grandmother is old.

a. short

b. fat

c. young

d. thin

คำถามข้อที่16 :
I am white. You can write with me. I am in a classroom. The teacher uses me. What am I?

a. chalk

b. a book

c. a pen

d. a blackboard

คำถามข้อที่17 :
Thai people eat ................. .

a. bread

b. fruit

c. noodles

d. rice

คำถามข้อที่18 :
Children see many kinds of animals at the ............... .

a. temple

b. zoo

c. school

d. hospital

คำถามข้อที่19 :
There is ................ water in the bottle.

a. a

b. an

c. one

d. some

คำถามข้อที่20 :
A .................... is a person who sells flowers.

a. typist

b. dentist

c. florist

d. teacher

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น